Відділення автоматики теплових процесів

                               

                            Завідуюча відділенням

                              Власюк Ольга Петрівна

 

 

 

 

 

кабінет 205

Телефон: (044)559-39-27

 

Відділення автоматики теплових процесів здійснює підготовку молодших спеціалістів за двома спеціальностями:

        Студенти відділення отримують знання у навчальних кабінетах та лабораторіях, які забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами для виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених навчальним планом і програмами дисциплін. Кожний кабінет містить повний комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання та інструкції  для виконання практичних і лабораторних робіт, бланки документів тощо. Всі приміщення відповідають санітарним і протипожежним нормам.

        Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі значною мірою дозволяє викладачам відділення реалізувати переорієнтацію навчання з інформативної форми на розвиток особистості людини, здійснення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує ефективність оцінювання навчальних досягнень студентів.

          До послуг студентів відділення 4 комп’ютерні лабораторії, де  розташовані 59 комп’ютерів нового покоління, бібліотека з читальним залом на 80 місць (електронна бібліотека http://bibliotekakek.at.ua ), спортивний зал, актовий зал, гуртожиток (забезпеченість студентів 100% від потреби), спортивний майданчик, медичний пункт та їдальня, 

        Заняття для студентів  денної форми навчання проводяться в одну зміну.

         Студенти відділення обов’язково проходять навчальну та виробничу (технологічну та переддипломну) практики. Метою навчальної практики є набуття студентами практичних навичок володіння монтажним і слюсарним інструментом, засобами малої механізації, контрольно-вимірювальними приладдями при виконанні електромонтажних та ремонтних робіт. Під час проходження практики студенти отримують практичні навички виконання робіт з ремонту, монтажу та налагодженню контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації, знайомляться з вимогами технічної експлуатації та вимогами техніки безпеки. Навчальна практика проводиться в майстернях коледжу.   В програму практики входить перелік тем, які всебічно охоплюють прийоми і правила виконання робіт з обраної професії. 

       Для набуття практичних навичок в майстерні є стенди і приладдя, а також робочі місця з необхідним обладнанням та комплектом інструментів, а також технологічні карти на виконання робіт.  По закінченні практики студенти виконують практичну роботу, складають іспит та отримують робітничий (ІІ або ІІІ) розряд.

         Під час проходження виробничої  (технологічної та переддипломної) практики здійснюється закріплення професійних навичок за умов дублювання студентами роботи бригадирів та майстрів, а також готуються матеріали для дипломного проекту за вказаною темою.

         Випусковою цикловою предметною комісією (ЦПК) є ЦПК спеціальних та профілюючих дисциплін спеціальності 151.

       У складі ЦПК працюють досвідчені, грамотні, висококваліфіковані викладачі спеціальних дисциплін та майстер виробничого навчання. Всі викладачі, які працюють на відділенні автоматики теплових процесів, 

 • мають базову освіту, що відповідає профілю навчальних дисциплін, які вони викладають;

 • систематично розробляють та удосконалюють  методичне забезпечення дисциплін, які викладають; 

 • керують дипломним проектуванням, технологічною та переддипломною практиками; 

 • працюють в складі ДЕК; 

 • передають свій досвід молодим викладачам та надають їм методичну допомогу; 

 • регулярно підвищують свою кваліфікацію (не рідше, ніж один раз на п’ять років);  

 • приймають активну участь в роботі міських  методичних об’єднань вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м.Києва.

       100 % викладачів працюють на постійній основі.

   Склад викладачів відділення, їх професійна підготовка забезпечують високий рівень підготовки молодих фахівців згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми та директивних документів Міністерства освіти і науки України.

   Для забезпечення безперервності освіти студенти відділення мають можливість, по закінченні коледжу, продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за скороченим терміном навчання (згідно укладених угод), а також одночасно отримати другу спеціальність у коледжі за заочною формою навчання.

   З метою надання інформації про можливість подальшого скороченого терміну навчання для зустрічі з випускниками відділення запрошуються представники Національного технічного університету України «КПІ» —  кафедра приладів  і систем орієнтації та навігації, Національного авіаційного університету – кафедра інформаційно-вимірювальних систем, Національного університету біоресурсів і природокористування України — навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження,  Київського національного університету технологій та дизайну – кафедра автоматизації та комп’ютерних систем, Національного транспортного університету – кафедра екології та безпеки життєдіяльності.

    З 2000 року відділення автоматики теплових процесів співпрацює з факультетом автоматизації і комп’ютерних систем Національного університету харчових технологій, у якому студенти за два роки навчання отримують диплом бакалавра. 

   Студенти відділення автоматики теплових процесів по закінченні коледжу отримують:

 • атестат про повну загальну середню освіту;

 • свідоцтво про присвоєння робітничого розряду;

 • диплом молодшого спеціаліста з автоматизації виробничих процесів;

 • диплом молодшого спеціаліста з іншої спеціальності за заочною формою навчання (за бажанням);

 • гарантоване працевлаштування.

Навчання на відділенні автоматики теплових процесів – це твій впевнений крок у майбутнє!

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ СЕМЕСТРОВОГО РЕЙТИНГОВОГО БАЛУ СТУДЕНТІВ